Ceny i stawki opłat

Ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017 rok na terenie Gminy Raciechowice:

a) za wodę pobieraną przez gospodarstwa domowe i przemysł: 4,70 zł/m3 brutto
b) opłata abonamentowa (abonament miesięczny) dla gospodarstw domowych i przemysł: 3,24 zł brutto
c) za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w gospodarstwach domowych: 6,05 zł/m3 brutto
d) za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych przez przemysł: 6,48 zł/m3 brutto
e) za ścieki bytowe dowożone do punktu zlewnego : 9,00 zł/m3 brutto

 

Podstawa prawna: