Ceny i stawki opłat

Ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.01.2019 do 04.06.2019 roku na terenie Gminy Raciechowice:

  1. za wodę pobieraną przez gospodarstwa domowe i przemysł: 5,80  zł./m3 brutto,
  2. opłata abonamentowa (abonament miesięczny) dla gospodarstw domowych i przemysł: 3,24 zł. brutto,
  3. za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w gospodarstwach domowych: 7,47 zł./m3 brutto,
  4. za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych przez przemysł: 8,55 zł./m3 brutto,
  5. za ścieki bytowe dowożone do punktu zlewnego : 10,71  zł./m3 brutto

 

Podstawa prawna: