Działalność statutowa

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

 • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
 • gospodarka ściekami

Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków następującą infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną :

 • studnie głębinowe
 • przepompownie wody
 • sieć wodociągowa
 • przyłącza wodociągowe

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

 • oczyszczalnie ścieków
 • przepompownie sieciowe tłoczne
 • przepompownie próżniowo-tłoczne
 • tłocznie ścieków
 • przepompownie przydomowe
 • podciśnieniowe studnie
 • sieć kanalizacyjna sanitarna
 • przyłącza kanalizacyjne